Szanowni Państwo,


Działając na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – tzw. „RODO”), uprzejmie informujemy, że Ventix Sp. z o.o., przetwarza Państwa dane osobowe.
W Ventix Sp. z o.o. świadczymy usługi oparte na zaufaniu – nasi Klienci mogą mieć pewność, że ich dane są przetwarzane w bezpieczny sposób. Zależy nam na przejrzystości działań, dlatego pragniemy dopełnić obowiązku informacyjnego i poinformować Państwa, że zgodnie z art. 13 RODO:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest: Ventix Sp. z o.o.
  Dane do kontaktu: Ventix Sp. z o.o. Ul. Staszica 20 Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych: Telefon: +48 32 753 03 08 e-mail: ventix@ventix.pl
 • Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Nie jesteście Państwo profilowani. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.
 • Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach : w związku z realizacją umów handlowych (w tym o roboty budowlane), których stroną jest Administrator, fakturo-wanie, proces ofertowania i kontraktowania prowadzony przez Administratora. W zakresie niezbędnym do realizacji zwartej umowy , spełnienia wymogów prawnych regulujących sto-sunek prawny łączący strony umowy, w celach związanych z działalnością Administratora, dla których niezbędne jest operowanie na Państwa danych.
 • Zakres danych obejmuje: imię i nazwisko, stały adres zamieszkania z kodami pocztowymi, numer telefonu komórkowego, adres e-mail.
 • Podstawą prawną naszych działań jest realizacja zawartej umowy, wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze i uzasadniony interes administratora, polegający w szczególności na archiwizacji Państwa danych celem późniejszego dochodzenia roszczeń z tytułu zawartych umów.
 • Kategorie odbiorców danych osobowych to:
  • Podmioty wykonujące na rzecz Administratora usługi kadrowe i księgowe,
  • Podmioty wykonujące na rzecz Administratora usługi prawne,
  • Podmioty wykonujące na rzecz Administratora usługi utrzymania infrastruktury IT,
  • Podmioty funkcjonujące w strukturze organizacyjnej Administratora,
  • Inwestorzy, Generalni Wykonawcy, Podwykonawcy robót budowlanych prowadzonych przez Administratora.
 • Pracujemy na danych otrzymanych od Państwa.
 • Zakres procesowanych informacji wynika wprost z wymagań przepisów prawa, realizacji za-wartej umowy i formy działalności Administratora. Dane są niezbędne do realizacji tych celów.
 • Dane przechowujemy: w celu realizacji umów, w związku z obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa oraz w związku z zabezpieczeniem roszczeń.
 • Podanie danych jest niezbędne w celu nawiązania współpracy.
 • Zawiadamiamy, że podmioty, którym dane są udostępniane są niezależnymi administratorami danych osobowych i Administrator nie sprawuje kontroli ani nadzoru nad podejmowanymi przez te podmioty działaniami.
 • Państwa Dane osobowe będą usuwane w terminie, w jakim zezwalają na to przepisy prawa (jeśli dotyczy) lub z dniem przedawnienia wzajemnych roszczeń administratora oraz osoby, której dane są przetwarzane – w zależności od tego, który z tych terminów przypada później.
 • Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres: ventix@ventix.pl